Julian Gordon’s WeChat ‘Hasn’t Stopped Buzzing’ Since Xi Jinping Went Pro-Blockchain – Cointelegraph

Julian Gordon’s WeChat ‘Hasn’t Stopped Buzzing’ Since Xi Jinping Went Pro-Blockchain  Cointelegraph